Vinaned is aiding  5 unsupported elders from Thua Thien, Hue
30
11/2016
Vinaned is aiding 5 unsupported elders from Thua Thien, Hue, who are currently under the care of Tue Dang group and of the local government.
Phát áo ấm mùa đông tại Thừa Thiên Huế
30
10/2016
Vào 23/10/2016 Hội từ thiện Vinaned đã tài trợ đóng góp cho chương trình phát áo ấm mùa đông gửi tặng đến các vị hội người mù thuộc tại Phú Đa, Phú Vang, Thừa Thiên Huế do nhóm Thiện Nguyện Huệ Đăng tổ chức